Vad är VAS-rådet?

VAS-rådet är Stockholms läns kommuners gemensamma samverkan för vatten- och avloppsfrågor.

Rådet för Vatten- och avloppssamverkan i Stockholms län (VAS) är Stockholmsregionens naturliga samarbetsforum för strategiska vatten- och avloppsfrågor. Där träffas såväl politiker som tjänstemän för utbyte av kunskap och erfarenheter i VA- frågor, initiera olika typer av gemensamma insatser samt för att skapa samsyn kring olika strategiska frågor. Arbetet kan tex innebära att klargöra förutsättningar för gemensamma VA-investeringar i regionen eller via utredningar tydliggöra möjligheter och hinder eller att genomföra samlade informationsinsatser.

Årligen hålls ett VAS Forum där medlemmarna kan diskutera aktuella frågor och fatta rådgivande beslut om den fortsatta inriktningen på arbetet. VAS-Rådets representanter ansvarar för den löpande verksamheten. VAS-Rådets representanter består av från kommunala huvudmän samt VA-organisationer i länet.

Hur det startade

Under 2003 hölls ett antal möten mellan kommunala VA-huvudmän, Storsthlm, Stockholms läns landting samt Länsstyrelsen i Stockholms län. Tillsammans identifierades ett flertal områden där kommunerna med påtagliga fördelar skulle kunna samverka inom såväl övergripande frågeställningar som mera närliggande praktiska frågeställningar.

Storsthlm beslutade med anledning av ovanstående den 8:e juni 2004 att bilda ett VAS-råd som ett regionalt gemensamt forum för samverkan kring regionala vatten- och avloppsfrågor. En interrimistisk kommitté tog fram ett förslag gällande organisation, ekonomi och verksamhetsinriktning. Detta förankrades sedan på VAS-rådets första möte den 9 februari 2005 och fastställdes sedan av Storsthlm den 16:e mars 2005.