Rapporter & PM

VAS-rådets rapportserie

VAS-rådets arbete presenteras i en egen rapportserie "VAS-rådets rapporter" med ISSN 1653-8870.

Klicka på länkarna för att ladda ned dokumenten.

Publicerade PM

VAS PM Konsekvenser för reningsverken i Stockholmsregionen vid olika nivåer av skärpta reningskrav 2011.pdf
Bil 1 till VAS PM Konsekvenser utsläppta mängder.pdf
Bil 2 till VAS PM Undersökningar i Stockholms skärgård 2009 .pdf

 

Foldrar / kortversioner
Folder till rapport nr 10 Dags att säkra framtidens dricksvatten i Stockholms län Folder.pdf
Kortversion av VAS rapport nr 12.pdf
Folder Presentation VAS engelsk version 2017.pdf

 

Publicerade rapporter
RAPPORT nr 1 - Avloppsvattenrening i Stockholms län år 2030.pdf
RAPPORT nr 2 - Finansiering av regionala VA-investeringar - tillsammans eller var för sig.pdf
RAPPORT nr 3 - Skydd av dricksvattentäkter i Stockholms län.pdf
RAPPORT nr 4 Dagvattenpåverkan i östra Mälaren.pdf
RAPPORT nr 5 Förstudie Slamhantering.pdf
RAPPORT nr 6 Dricksvattenförekomster i Stockholms län.pdf
RAPPORT nr 7 Samhällskostnader vid störningar i dricksvattenförsörjningen.pdf
RAPPORT nr 8 Mälarens värde _webbversion 2_.pdf
RAPPORT nr 8 Mälarens värde.pdf
RAPPORT nr 9 Rutiner för nödvattendistribution.pdf
RAPPORT nr 10 Robust och klimatsäkrad dricksvattenförsörjning-webbversion-2.pdf
RAPPORT nr 11 Framtida strategisk inriktning och utvärdering av VAS.pdf
RAPPORT nr 12 Robust avloppsvattenrening i Stockholms Län - en utblick mot år 2030 med fokus på recipienten .pdf
RAPPORT nr 13 Regional VA-samverkan i Stockholms län.pdf
RAPPORT nr 14 Förstudie om regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län.pdf
Bilagor till Rapport 15 Håller VA-systemen för framtidens klimatförändringar i Stockholms län.PDF.pdf
Rapport nr 16 Stockholmsregionens gemensamma investeringsbehov för VA-försörjning
RAPPORT nr 17 Reningsverken och vattendirektivet.pdf
REPORT 17 Wastewater Treatment Plants and the Water Framework Directive_en.pdf

 

Publicerade delrapporter
Delrapport Projekt I, 2012-13 SMHI 2013-13 Saltvatteninträngning i Mälaren.pdf

 

Bilagor till rapporter
Bilaga 1 - Rapport 13 Medlemmar i arbetsgruppen.pdf
Bilaga 2 - Rapport 13 VAS konferens 2013-03-19.pdf
Bilaga 3 - Rapport 13 Prioritering av fokusområden under workshop 2013-03-19.pdf
Bilaga 4 - Rapport 13 Intervjufrågor-sammanställning och summering av svar.pdf
Bilaga 5 - Rapport 13 Sammanställning av kommunen VAorganisation.pdf
Bilaga 6a - Rapport 13 Exempel på regional VA-samverkan.pdf
Bilaga 6b - Rapport 13 Scottish Water.pdf
Bilaga 7 - Rapport 13 Resultat av workshop.pdf
Bilagor till Rapport 15 Håller VA-systemen för framtidens klimatförändringar i Stockholms län.PDF.pdf

 

Övrigt
Handlingsplan VAS 121128.pdf