Protokoll & Presentationer

 

Här nedan hittar du protokoll och presentationer och dokumentation från de hittills genomförda VAS-råden:

VAS-rådet 2023

VAS-rådet 20 september: Inledning.pdf 
(Andreas Thunberg, Ordförande VAS)
VAS-rådet 20 september: Investeringsbehovet inom VA i Sverige.pdf 
(Pär Dalhielm, VD Svenskt Vatten)
VAS-rådet 20 september: Nationell och regional samling - Blå färdplan.pdf 
(Pyry Niemi, Public Affairs Manager Svenskt Vatten)
VAS-rådet 20 september: Investeringar i ett regionalt perspektiv.pdf 
(Pär Ola Andersson, VD Käppalaförbundet; Christian Wiklund, VD Roslagsvatten;
Mårten Frumerie, VD Stockholm Vatten och Avfall; Andreas Thunberg, VD Norrvatten)
VAS-rådet 20 september: Status för den regionala vattenförsörjningsplanen.pdf 
(Johanna Lindgren, Miljödirektör Länsstyrelsen)
VAS-rådet 20 september: RUFS.pdf 
(Martin Påhlman, Klimat- och regionplaneringschef Region Stockholm)
VAS-rådet 20 september: En ny omvärld - Säkerhetsfrågor inom VA.pdf 
(Robert Nilsson, Säkerhetschef Norrvatten/Käppalaförbundet)

 

VAS-rådet 2022

VAS-rådet 19 maj Inledning Verksamhetsplan(2).pdf
VAS-rådet 19 maj Reningsverken och Vattendirektivet(1).pdf
VAS-rådet 19 maj PFAS-problematiken(1).pdf
VAS-rådet 19 maj Regional vattenförsörjningsplan Ny Vattentjänstlag(1).pdf
 

VAS-rådet 2020

VAS rådet 2020.pdf
Inez Coppoolse NL water management.pdf
Johanna Lindgren VAS rådet 2020.pdf
Pär Aleljung presentation VAS rådet.pdf
Göran Åström.pdf
Johanna Lindgren VAS presentation av rapport om regionala VA investeringar.pdf
Kenneth Johansson Presentation VAS 2020-02-20.pdf
Åsa Öttenius 200220.pdf

 

VAS-rådet 2019

VAS rådet 2019.pptx
Johanna Lindgren Norrvatten Presentation VAS-rådet 2019-02-14.pptx
Andreas Thunberg Käppalaförbundets framtid - VAS rådet.pptx
Sonny Sundelin VAS rådet 2019 SVOA SFA och SFV.pptx
Görans Åström Länsstyrelsen VAS-rådet 2019.pptx
Terees von Stedingk Roslagsvatten VASrådet 2019.pptx

 

VAS-rådet 2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VAS-rådet-2018.pdf
Program VAS rådet 180215.pdf
Aktualisering VAS rapporer 1-9, VAS-rådet 2018.ppsx
PM Auktualiseringsgranskning av VAS-rapporterna nr 1-9, 2018.pdf
VAS rådet 2018 presentationer.ppsm

VAS-rådet 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VAS-rådet-2017.pdf
Inbjudan VAS rådet 2017.pdf
VAS rådet 2017 ppt.pdf
Presentation av rapport 15 170322.pdf
Presentation Jan Rapp.pptx
Bilaga till VAS VP 2017 Fördelningsnyckel.pdf

 

VAS-rådet 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VAS-rådet-2016.pdf
Program VAS rådet 2016.pdf
VAS VP 2016.pdf
Bilaga till VAS VP 2016 Fördelningsnyckel.pdf
VAS rådet 2016 ppt.pdf
Presentationer
Markku Rummukainen presentation.pdf

Marianne Beckmann presentation.pdf

Staffan Mobergs presentation.pdf

Maria Sävströms presentation.pdf

Examensarbete Maria Sävström.pdf

Göran Åströms presentation.pdf

VAS-rådet 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VAS-rådet-2015.pdf
Program VAS rådet 2015.pdf
VAS VP 2015.pdf
Presentationer
Länsstyrelsen Göran Åström VAS-rådet 20150212.ppsm

Gemensam syn och action- viktigt för framgångsrikt tillskottsvattenarbete Kristina Svinhufvud Käppala VAS rådet 150212.ppsm

Frivilligt bräddningstillstånd för ledningsnät Kerstin Rosén Nilsson VAS rådet 150212.ppsm

Antenner och vattenreservoarer Bertil Johansson Presentation VAS-Rådet 20150212.ppsm

Regional Vattenförsörjningsplan i Stockholms län – förstudie med fokus på reservvattenförsörjningTyréns Krister Törneke_VAS rådet 150212_KT.ppsm

Stockholms Framtida Avloppsrening Gösta Lindh Lars Linblom SFAR VAS rådet 150212.ppsm

Vatten i regionplaneringen då nu och i framtiden Peter Haglund TMR presentation VAS rådet 150212.ppsm

VAS-rådet 2014

Sammanträdesprotokoll VAS-rådet-2014.pdf
Program VAS-rådet 2014_2.pdf
Presentationer
Anders F Regeringsuppdrag fosfor 20140213 v1.ppsx

Anders_Ekstrom_VAS råd formalia.ppsm

Anders_Ekstrom_VAS råd samverkansöverenskommelse 2014.ppsx

Avloppshantering i Stockholms län.ppsx

Hållbarhetsindex_VAS-rådets årsmöte_Magnus Montelius.ppsx

Presentation VAS projekt 2014 2 - rensad.ppsx

Slammet som resurs – Käppalas arbete för att sluta kretsloppet 20140212.ppsm

VAS-rådet 2013

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VAS-rådet-2013.pdf
Program VAS-rådet 2013.pdf
VAS Verksamhetsplan 2013.pdf
Presentationer
Presentation VAS rapport 12 VAS-rådet 2013.pptx

Per Ericsson VAS-Rådet3.pptx

Kajsa Berggren HaV VAS 14 feb.pptx

Susanne Lindhe Presentation VAS projekt VI 2013.ppt

VAS-rådet 2012

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VAS-rådet-2012.pdf
Program VAS-rådet 2012.pdf
Presentationer
J Kruse 120223 VAS-rådet Stockholm - Vattenförvaltning och planering.pdf

S Bergström VAS-rådet 23 februari 2012.pdf

D Boman Avst VASrådet 120220_v3.pdf

B-G Hellström VAS-rådet redovisning.pdf

L Nyberg VASrådet 23feb12.pdf

P Ericsson Presentation VAS VP 2012.pdf

VAS-rådet 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VAS-rådet-2011.pdf
Program VAS-rådet 2011.pdf och Förslag VAS VP 2011.pdf
Presentationer
Tyréns - Robust och klimatsäkrad dricksvattenförsörjning_110209.pdf

Stockholm Vatten AB - Lars-Gunnar Reinius "Konsekvenser för reningsverken i Stockholmsregionen vid olika nivåer på skärpta reningskrav".pdf

Sweco - Daina Millers-Dalsjö "Sambanden mellan olika åtgärder i biogaskedjan och ökad biogasproduktion".pdf

Svenskt Vatten - Anders Lind "BSAP och utbildningsinsats för nytillträdda politiker".pdf

Länsstyrelsen i Stockholms län - Lars Nyberg "Framtida samarbeten mellan Länsstyrelsen och VAS".pdf

VAS-kommitten - Torsten Palmgren "VAS verksamhet 2010-2011".pdf

VAS-rådet 2010

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VAS-rådet 2010.pdf
Inbjudan VAS-rådet 2010.pdf och Förslag VAS VP 2010.pdf
Presentationer
Annika Nilsson Vattenförvaltningen _framtiden här och nu.pdf

Torsten Palmgren Avfallskvarnar_systemlösning eller återvändsgränd.pdf

Lars Lindblom Bättre Rening med större Resursåtgång.pdf

Dag von Schanz presentation utgick från de resonemang som förs i den nu publicerade utredningen: Vattenprisutredningen Prissatt vatten SOU 2010-17 6ea1b105.pdf

Tommy Lundberg UVAKS _Uthållig vattenförsörjning i kust och skärgård.pdf

Krister Törneke Vatten i nöd och lust.pdf

VAS-rådet 2009

PROTOKOLL VAS-rådet 2009.pdf
Inbjudan och beslutsunderlag VAS-råd 12 febr 2009.pdf
Presentationer
Anders Wijkmans presentation.ppsx
Ökad produktion av biogas! Carl-Olof Zetterman.ppsx

Vad kostar ett stort vattenavbrott? Krister Törneke.ppsx
Vattenförvaltning - aktuella frågor som berör alla kommuner. Anette_Björlin.ppsx

Regionalt VA-samarbete - Javisst!? Ronny Jarnestedt.ppsx
Rapporter
RAPPORT Samhällskostnader vid störningar i dricksvattenförsörjningen. Krister Törneke.pdf

FÖRSTUDIE Mälarens vatten - har det något värde? Greg Morrison.pdf

VAS-rådet 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VASrådet 2008.pdf
Inbjudan och beslutsunderlag VASråd 14 feb 2008.pdf
Presentationer
Dricksvattenförekomster iStockholms län- Prioritering för långsiktigt skydd Anette Björlin Länsstyrelsen 2008-02-14.pps

Prioritering och skydd av dricksvattenförekomster i Stockholms län Anders Finnsson Svenskt vatten.pps

Regionala organisationsformer & finansieringslösningar Anders Börjesson, Telge Nät Tord Andersson Norrvatten 2008-02-12.pps

Slamhantering i framtiden- framtida nyckelfrågor, Katarina Starberg WSP 2008-02-14.pps

VAS-rådet 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VAS-RÅDET 20070208.pdf
Inbjudan och program VASrådet 2007.pdf
Presentationer
Anders Finnson_Skydd av dricksvattentäkter i Stockholms län - hinder och möjligheter_VAS Rådet 070208.pps

Anette Björlin och Göran Hanson_Prioritering av vattentäktsskyddet i kommunerna inom Stockholms län_VAS-rådet 070208.pps

Clas Magnusson_Hur bör jag som kommunpolitiker eller tjänsteman arbeta för att skydda kommunens och regionens vattentäkter_VASrådet 070208.pps

Krister Törneke_Krishantering och reservvattenförsöjning_VASrådet 070208.pps

Lars Gunnarsson Hur ska kommunerna påverka den nya Vattenförvaltningen i länet_VASrådet 070208.pps

Leif Norman_Finansiering av regionala VA-investeringar.pdf

Mikael Medelberg_Reflektioner över finansieringsrapportens innehåll_ VASrådet 070208.pps

VAS-rådet 2006

VASrådsmötesPROTOKOLL med signaturer 2006-02-09.pdf
Inbjudan VASråd 9 feb 2006 -slutligt.pdf
Presentationer
Förändrat klimat _Vilka risker finns för Stockholmsregionens VA-försörjning Per Ericsson, Norrvatten 060209 .pps

Lägesmodell Finansierings-modell, policy för Regionala VA-investeringar Leif Norman Stockholm VAtten VAS-råd 060208.pps

Regional avloppsutredning – en studie i 4 delar - Slutredovisning Anders Finnson, Stockholm Vatten AB VAS-råde 060209 .pps

Reservvattenförsörjning– lägesredovisning och fortsatt arbete Per Hådell, Stockholm Vatten AB, VAS-råd 060209 .pps