Östra Mälarens vattenskyddsråd

Våren 2024 bildades Östra Mälarens vattenskyddsråd för att skydda Östra Mälaren genom att stärka samverkan mellan berörda kommuner och vattenproducenter. 

Dricksvattenförsörjningen för över två miljoner människor i Stockholms län är beroende av Mälaren. Fyra av länets fem stora vattenverk använder råvatten från Östra Mälaren för att producera dricksvatten. Samhällsutvecklingen, klimatförändringar och högre krav på dricksvattenkvaliteten innebär utmaningar för vattenverken. Samtidigt som vattenbehovet ökar, när länet växer, riskerar mänskliga aktiviteter att försämra vattenkvaliteten i Mälaren.

Uppdrag

Östra Mälarens vattenskyddsråd har som huvuduppdrag att samordna insatser för att skydda vattenkvaliteten i Östra Mälaren. Rådet ska till exempel kunna genomföra gemensamma utredningar och informationsinsatser.

Organisation

Vattenskyddsrådet kommer drivas av dricksvattenproducenterna Norrvatten och Stockholm vatten och avfall men även inkludera kommunerna Ekerö, Salem, Botkyrka, Huddinge, Järfälla och Upplands-Bro. Det vill säga de kommuner som har strandlinje mot Östra Mälaren. 

Initialt kommer Norrvatten att vara ordförande för rådet, men ordförandeskapet kommer att rotera.

Östra Mälarens vattenskyddsområde

2008 beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län att förklara Östra Mälaren som vattenskyddsområde. Det innebär att vattenområdet kring länets vattenverk Lovön, Norsborg, Görväln och Skytteholm har fått ett förstärkt skydd för att bevara en god kvalitet på råvattnet och säkra det för framtiden. Med hjälp av skyddsföreskrifter regleras hur vattnet ska skyddas mot verksamheter, hantering och åtgärder som kan medföra risk för vattenförorening och negativ påverkan på råvattenkvaliteten. 

I och med bildandet av Östra Mälarens vattenskyddsråd under 2024 finns nu en organiserad samverkan som kan stödja tillsynen och gemensamt utreda utmaningar enligt vattenskyddsföreskrifterna.