VAS-Rådet 2019

2018-12-07

Temat för 2019 års VAS råd är den Regionala vattenförsörjningsplanen och de åtgärder som nu vidtar för att säkra en robust och långsiktig vattenförsörjning i Stockholms län.

Vi kommer även att diskutera vilka regionala VA-investeringar som länet står inför. Har du idéer och synpunkter på hur vi ökar dricksvattensäkerheten och minskar miljöpåverkan i landets mest expansiva län? Tveka inte att ta med dem till VAS rådet.

Målgrupp: Politiker, tjänstepersoner och andra i Stockholms län som arbetar med VA-frågor, samhällsplanering, klimat, miljö och hälsa.

Moderator: Daniel Adborn, ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamn.

Rådet för Vatten- och avloppsamverkan i Stockholms län (VAS) är Stockholmsregionens naturliga samarbetsforum för strategiska vatten- och avloppsfrågor. Där träffas såväl politiker som tjänstepersoner för att utbyta kunskap och erfarenheter i VA- frågor, initiera olika typer av gemensamma insatser samt för att skapa samsyn kring olika strategiska frågor.

 

Mer om VAS rådet:

http://www.vasradet.se