Presentationer från VAS-rådet 2022-05-19

2022-05-20

Presentationer från VAS-rådets möte 2022-05-19 finns nu tillgängliga under "Protokoll och Presentationer"

VAS-rådets möte den 19 maj 2022 behandlade bland annat Verksamheten under 2020 - 2021 och den planerade verksamheten för 2022.
VAS-rådet presenterade rapport 17 "Reningsverken och Vattendirektivet" som föredrogs av rapportförfattaren Gunnar Söderholm. Peter Sörngård från Svenskt Vatten redogjorde för Svenskt Vattens analys av frågeställningarna och hur det fortsatta arbetet att påverka lagstiftning och normer kan utformas. Andreas Thunberg, Käppalaförbundet, och Sigrid de Geyter, Uppsala Vatten, redogjorde för hur lagstiftningen påverkar de nya tillstånden för respektive reningsverk och vika konsekvenser det får för framtiden. Programpunkten avslutades med en paneldiskussion där också Johanna Lindgren, Länsstyrelsen i Stockholms län, deltog. 

Därefter redogjorde Björn Gullefors, Uppsala Vatten, för det skadeståndsärende företaget driver mot försvarsmakten avseende rening av PFAS-ämnen i grundvattnet. Klara Westling, Svenskt Vatten, redovisade gällande och kommande regelverk avseende PFAS i dricksvatten och avloppsvatten. Även dessa redogörelser avslutades med en paneldiskussion där också Johanna Lindgren deltog. 

Slutligen behandlades en uppföljning av den Regionala vattenförsörjningsplanen som Länsstyrelsen i Stockholms län genomfört. Uppföljningen presenterades av Mattis Loberg. Peter Sörngård, Svenskt Vatten, avslutade med att redogöra för de förslag på förändringar i Vattentjänstlagen som föreligger och organisationens synpunkter på denna. 

Presentationerna kan laddas hem från Protokoll & Presentationer