Länsstyrelsens arbete med förberedelser inför torkan

20190619

Länsstyrelsen har under våren ökat beredskapen och samverkan internt gällande frågor kopplat till grundvattensituationen och eventuella problem som fortsatt torka kan orsaka i länet. En del i det arbetet har varit att ta fram en så bra och heltäckande information som möjligt till vår externa webb. Där finns nu all information samlad under rubriken Vattensituationen i länet och hantering av torka. Till exempel finns där information med länkar till risk för vattenbrist och aktuella grundvattennivåer, vilka regler som gäller för vattenverksamhet samt information kopplat till lantbruk och djurhållning. Där framgår också vad kommunernas ansvar är, vad du som har egen brunn behöver tänka på samt hur Länsstyrelsen samverkar och stöttar vid olika samhällsstörningar och kriser som till exempel vattenbrist. Länsstyrelsen har också ökad beredskap för att handlägga och besluta i olika typer av ärenden kopplat till problemen med vattenbrist. Arbete sker också på lång sikt för att öka landskapets förmåga att hålla vatten och på så sätt klara perioder av torka på ett bättre sätt. På uppdrag av regeringen har Länsstyrelsen kartlagt vattensituationen i länet och redogjort för förmågan att förebygga och hantera vattenbrist. Sammanfattningsvis är risken för vattenbrist störst i områden med enskild vattenförsörjning, vilket kan få stora konsekvenser för bland annat lantbruket. För den allmänna vattenförsörjningen via Mälaren är kapaciteten i vattenverk och ledningar en begränsande faktor när efterfrågan på vatten ökar. För att förebygga vattenbrist och öka robustheten i länets vattenförsörjning krävs långsiktiga investeringar och god samverkan mellan länets aktörer. Det är också viktigt att kommunen har bra underlag och kontroll i områden med enskilda brunnar.

Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län