En robust vattenförsörjning – ett villkor för fortsatt bostadsbyggande

2018-12-07

Storsthlms styrelse beslutade den 6 december att rekommendera kommunerna att ställa sig bakom den regionala vattenförsörjningsplanens mål och strategier och använda dem som beslutsunderlag i planeringsprocessen. Kommunerna ska ta ställning till rekommendationen senast den 30 april 2019.
 

Storsthlm har i samarbete med länsstyrelsen, landstinget och länets kommuner tagit fram en regional vattenförsörjningsplan. Planen ska ligga till grund för kommunernas och regionala aktörers strategiska planering för att trygga en tillräcklig och robust vattenförsörjning av god kvalitet. En utmaning som växer i takt med kommunernas bostadsbyggande, en ökad befolkningstillväxt och klimatförändringar som blir allt mer markanta.
Arbetet med framtagandet av den regionala vattenförsörjningsplanen grundas i ett antal rapporter som kommit de senaste åren och som visar på vilka förutsättningar som finns för att upprätthålla en vattenförsörjning av god kvalitet. De flesta rapporterna är framtagna av kommunernas egen samverkan inom området, VAS, Vatten- och avloppssamverkan i Stockholms län.
Johanna Lindgren är vd på Norrvatten, ett kommunalförbund som producerar dricksvatten till 14 av länets kommuner, och menar att vattenproduktionen i länet behöver säkerställas på längre sikt.
– Vi har generellt för låg kapacitet i vattenproduktionen i länet, vilket måste lösas inom de närmaste åren. Det är den viktigaste frågan både på kort och lång sikt. Reservvattenförsörjningen i många av länets kommuner är bristfällig och måste höjas. Här krävs samverkan mellan kommuner och ett ansvarstagande att inte bygga bort de vattentäkter som getts högsta prioritet i vattenförsörjningsplanen.
Den vattenförsörjningsplan som Stockholmsregionen nu arbetar med att ta fram är ett viktigt steg i rätt riktning.
– Jag glad över att landets i särklass mest expansiva region nu har en plan för en trygg och säker dricksvattenförsörjning. Länsstyrelsen, Storsthlm och landstinget har drivit arbetet på ett mycket bra sätt. Nu är det vi kommunala huvudmän som får ta vid och sätta tänderna i åtgärderna, fortsätter Johanna Lindgren.
På frågan hur kommunerna nu behöver arbeta för att trygga vattenförsörjningen menar Johanna Lindgren att arbetet behöver ske målmedvetet, strukturerat och i samverkan.
– Vattensystemen är gamla och byggdes ut för flera decennier sedan. Vi har tre stora vattenproducenter och 26 dricksvattenleverantörer i länet, det vill säga kommunerna. För att kunna möta behovet av dricksvatten krävs en gedigen planering och samverkan eftersom dricksvattenleveransen till medborgare och verksamheter alltid måste fungera. Politiskt fokus och resurser i form av både kapital och kompetens behövs för att säkra en robust vattenförsörjning, säger Johanna Lindgren.