vas rådet droppe

Väl fungerande VA-lösningar är en grundförutsättning för ett modernt samhälle

vas rådet droppe

Väl fungerande VA-lösningar är en grundförutsättning för ett modernt samhälle

Välkommen till VAS-rådet!

Väl fungerande VA-lösningar är en grundförutsättning för ett modernt samhälle.

Utan tillgång till rent vatten av bra kvalitet och möjlighet att kunna släppa ut väl renat avloppsvatten så skulle hälsa, utveckling och tillväxt riskeras. Länets kommuner och deras VA-organisationer samverkar därför för att klara detta samlade uppdrag och att genomföra det effektivt och strategiskt i ett regionalt perspektiv. Samverkan har ett tydligt regionalt fokus och VAS (Vatten- och avloppssamverkan i Stockholms län), målsättning är att göra skillnad i VA-frågor som kräver samsyn, åtgärder och resurser i ett länsperspektiv.

Rapporter

Läs våra rapporter

VAS-rådet

Rådet för Vatten- och avlopsssamverkan i Stockholms län är Stockholmsregionens naturliga samarbetsforum för strategiska vatten- och avloppsfrågor.

Där träffas såväl politiker som tjänstemän för utbyte av kunskap och erfarenheter i VA- frågor, initiera olika typer av gemensamma insatser samt för att skapa samsyn kring olika strategiska frågor. Arbetet kan tex innebära att klargöra förutsättningar för gemensamma VA-investeringar i regionen eller via utredningar tydliggöra möjligheter och hinder eller att genomföra samlade informationsinsatser. Rådet samlas varje år i februari för att diskutera framkomna resultat och fatta rådgivande beslut om den fortsatta inriktningen på arbetet.